ඉපදෙන දරුව ගැහැණුද ? පිරිමිද ?

0

Posted by chanakalin | Posted in Uncategorized | Posted on 26-11-2010

ඉපදෙන දරුව ගැහැණුද ?  පිරිමිද ?

ප්‍රශ්නයක් නේද ?  චීන ක්‍රමේකට පොඩි වැඩක් කරා ගිහින්ම බලන්නකෝ http://chanakalin.wordpress.com/g-o-b/

Write a comment